ramazan duası Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sırtını mihraba verip oturmuştu. Cebrail aleyhisselam içeri girip selam verdi. buyurdu ki: Ya muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah sana selam etti. Bu duayı sana ve senin ümmetine hediye gönderdi ve hem buyurdu ki: ”Ben azimuşşan bu duayı arş-ı a’zam sağında bu cihanı yaratmazdan beşyuzyıl evvel yazdım” dedi. imdi her kim bu duayı  ramazan ayının evvelinde veya odasında, ya ahirında cuma gecesi hayırlı bir niyet için okursa Allahu Teala: bu benim has kulumdur,ol kulumun her ne turlu haceti varsa reva kılarım” dedi. Hemde ol kişi kadir gecesine erişir.Bu dua berekatına dahi hak teala yerde ve gökte yetmiş bin melek  yaratmıştır. Bu feriştehter  durmadan tesbihler ve tehliller ederler,sevabını bu duayı okuyan kişiye yahut okutan veya yazdırana, götürene bağışlamaktadır.Her kim bu duayı ramazan ayının her cuma gecesi ve yahut gündüzleri okusa veya okutsa, ya göturse ya dinlese Allahu Teala:” Her ne türlü haceti varsa reva ederim” dedi.Ya Muhammed (sav)cümle mahlukatı beşer kabrinden kalktıkta üryan olsa gerektir.Ol vakit bu duayı ramazanı  serife ta’zim için okuyan kimseler melekler cennetinden libaslar götürüp giydirseler gerektir ve dahi o yetmiş bin melek ellerinde inciden kadehler içlerinde türlü şerbetler bulunmakta ve üzerlerinde ”La ilahe illallah muhammedün resullah ” yazılı mühürlerle kapanmaktadır.Melekler çağrışıp: Bu hediye ve bu ikram filan oğlu filanındır, ramazan-ı şerif  ayına ta’zımeten ve hürmeten bu dua-i şerifi  her gün veya cuma günleri ve geceleri okudu veya okuttu, veya dinledi, yahut götürdü idi, bu nimetleri ol kimseye hak  teala gönderdi.”derler.Hazreti Peygamber aleyhisselam buyuruyorki: Benim ümmetimden her kim bu duayı ramazan ayında on kere okursa ona cennete girmek  nasip olur.Hiç olmazsa ömründe bir kere okusunlar.Hak teala yetmiş bin melaike yaratıp ol meleklerin cümlesi tesbih ve tehlil okuyup sevabını bu duayı ta’zimen okuyanlara bağışlarsa gerektir.Bu duayı okuyanlar mevlanın izniyle cennete girmeleri gerektir.Bu duanın bereketi,bu duanın fazileti pek çoktur.Biz muhtasar kıldık şey olunmaya. Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inni es’elüke biesmaikelhüsna. Ya Allahü,fa’lem ennehü la ilahe he illallah. Ya rahmanü, errahmanü allemelKuran. Yarahimü,vekanallahü gafüren rahima. Ya maliku, maliki yevmiddin. Ya kuddusü elmelikül hakkulmubin. Ya selamü, vallahü yed’ü ila darisselam. Ya müminü, elmü’minül müheymünül azizül cebbarül mütekkebir.Ya azizü,ve kanallahü azizen hekima. Ya haliku fetebarekallahü,fil erhami. Ya evvelü hüvel evvelü vel ahirü zevvahirü velbatin. Ya şekürü inne rabbeka legafirun şekur. Ya gafuru vallahu gafurün  rahim. Ya vedudu ve huvel gafurul vedüt. Ya zahiru vezzahirü, vel batın. Ya kaimü, kaimen bilkıstı la ilahe illa hu. Ya hayru allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyüm. Ya semiu ve hüvessemiul alimü. Ya basirü, innellahe basirün bil ibad. Ya hakimu ve kanal ahü  azizen hakima.Ya kerimu innellahe laganiyün kerim. Ya kadirü ve huvel kadiru ala  en yeb’asü men filkubur. Ya rezzaku, vallahü hayrürazikin. Ya varisü ve lillahi mirassessemavati vel’ard. ya kaviyyü şey’in şehid. ya mübdiü, yamuidü innehu hüve  yübdiü ve yuid. ya tevvabü innehu kane tevvaba. ya vehhabü, inneke  entelvehhab. ya celilü zülcelüli vel ikram.ya cemilü, fasbir sabren cemila. ya vekilü  ve kefa billahi vekila. yakafi ve kefallahül müminel kıtal. ya veliyyü ve hüvvel veliyyülhamid. yarabbellalemin.ya ganiyyü, vellahül ganiyü ve entimül fukara. yaşakiru, innellahe şakirun  alim. ya hallaku öi hüvel hallakül alim. ya muhsinu vallahü yuhibbul muhsinin. ya kadiru, vallahü ala külli şey’in kadir. ya müfaddalü, vallahü zülfazlil azim.ya mü’minü ve yütimmü nimetehü aleyke ve yehdiyeke sıraten müstekim. ya muizzu, tuizzu men teşuu. ya müzillü tüzillü men teşau. ya rafiu, rafiudderecati. ya şefiu, men zellezi yeşfeu indehü illa biiznihi. ya kebiru innallehe kane  aliyyen kebira. ya hakku, ve teallalahu’l melikü’l hak. ya berru innellahe huvelberrür rahim. ya vitru,veşşefi,velvetr. ya gaffaru, innehu kane  gaffara. ya gafiru  ve ente hayyül ghafirin. ya hamidü, tenzilün min hakimin hamid. ya mennahü,belillahü yemünnü aleyküm. ya baki ve  yebka  vechü rabbiki. ya ehadü, kulhüvallahü ehad.  ya samadü,  Aleyhüssamed. ya metinü huver rezzaku zilkuvvetil metin. ya hadi, innellahe yehdi men yeşa yabediu bediussemevati vel ard ya halimü ve hüve bikülli şey’in alim. ya halima , halimül gaybi veşşehadeti. ya fettahu, rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayrülfatihin. ya mübinü inna fetahna leke fethan  mübina. ya muhitu, vallahü bima ta’melhune muhit. ya kadiyyü vallahü yekdi bilhak. ya hasibü vekahallahü alha külli şey’in hasiba. ya nasiru, nimel mevla ve nimen nasir ya vasiu ve kanellahu vasian alima ya kahıru ve huvel kahıru fevka ibadihi. ya ghafiru innellahe  yağfiruzzünübe cemia ya tahiru, innellahe yuhibbul mutetahhirin. ya men leyse lehu mislun ve la şebihun fil’ard ve la fissemai vehuvessemmiul alim. ve lahavle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve alihitayyıbinet tahirin birahmetike ya erhamerrahimin. vel hamdü lillhahi rabbilalemin. bu dua ramazanın herhangi bir cuma gecesinde okunursa çok büyük sevabı vardır.