oruçlu için müstehab olan şeyler;
30- Oruç tutacak kimsenin sahur yemeği yemesi müstehabtır. Bunun vakti gecenin sonudur Ebul’leyse göre gecenin son altıda biridir Sahur yemeği oruç için insana kuvvet verir Sahurun tehiri müstehab ise de ikinci fecrin doğup doğmadınında şüphe edilecek zamana kadar tehir edilmesi mekruhtur “Sahur” seher vaktinde yiyilecek yemektir bu yemeği yemeğe “tesehhur=Sahur yemeği yemek” denir “Seher” de ikinci fecirden biraz evvel olan vakit demektir.
31- İftari acele yapmak yani akşam namazından evvel oruç açmak müstehaptır Ta ki oruç hali namazdan kalbin huzuruna mani olmasın fakat hava bulutlu olursa acele edilemez hatta ezan okunsa bile yüksek bir yerde mesela pek yüksek bir minarede bulunan kimse güneşin batışından dolayı iftar etseler bile.
32- Akşamleyin iftar esnasında: “Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala riz kıke eftartü ve savm-el gadi min şehr-i Ramazane neveytü fağfirli ma kaddemtü ve ma ehhartü.”
“Ey Allahım! Senin rızan için oruç tuttum sana iman ettim sana tevekülde bulundum senin rızkınla orucumu açtım Ramazan-ı Şerif ayının yarın ki günü orucuna niyet ettim artık benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.” diye dua edilmesi sünnettir.
“Ya Vasial mağfirati iğfirli ve livalideyye ve lilmüminine yevme yekumül hisab.” “Ey mağfireti bol mabudum beni anam ile babamı ve bütün müminler hesab gününde mağfiret buyur.” diye dua edilir.
33- Oruçu hurma gibi tatlı bir şey ile açmak mendubtur.
34- Oruçlunun mümkün akrabalarına fakirlere fazla ihsanda sadakada bulunması müstehabtır.
35- Oruçlunun mümkün olduğu kadar gece ve gündüz Kur’an-ı Kerim ‘i okumakla zikir ile Rasül-ü Ekrem Efendimiz’e salat ü selam ile ilim ile meşgul olması müstehabtır.