Oruç; etmekte bir sakınca yoktur Fıkıh alimlerinden “Muhammed İbn!i Mukatil” onların aralarında ittifak ettikleri sözlerine itimat eder onlardan sualde bulunurdu şu kadar var ki bu hususta onlardan bir cemaatin ittifakı lazımdır “Kadı Abdülcebbar” da: “Astronomların sözlerine itimat etmekte bir sakınca yoktur” demiştir. Memleketimizde bir müddetten beri bu görüşe uygun olarak kameri aylar rasathane tarafından bir cetvel halinde tayin edilmektedi. (Maliki ve Hanbeli fıkıh alimlerine göre astronomların sözlerine itimat olunmaz. Bu bakımdan bunların sözleriyle umum hakkında oruca başlamak vacip olmaz Yalnız Malikilerce itimat edilen bir görüşe göre astronomlar kendi hesabıyla amel ederek oruç tutabilir. Astronomlardan işitip doğru olduğuna kuvvetli bir zannı bulunan kimsede onun takvim hesabın a dayanarak oruca başlayabilir Şafiilerden yalnız “İmam Subki” nin bu hususta bir eseri vardır bu zat takvim hesabının kat’i olduğunu göz önüne alarak astronomların sözlerine itimat edleceğini kabul etmiş fakat diğer Şafiiler tarafından reddedilmiştir.)