imanın şartı altıdır bunlar, (Amentü)de açıklanmışdır
imanın, beli altı şeye inanmak oldugunu Resulullah “sallallahü
aleyhi ve selem”bildirmişdir bunun için her müsliman, çocuğuna önce (amentü)’yü ezberletmeli ve ma’nasını da iyice ögretmelidir.

AMENTÜ:(amenti billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi vel- yevmil ahıri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min allahi teala vel-ba’sü ba’ del-mevti hakun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la ilahe illahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühu ve resulühu

Birinci Şart
ALLAHU TEALAYA İNANMAK: (Amentü billahi) demek,Alahü tealanın varlığı ve birliğine inandım, iman etdim , kalbimle tasdık dilimle ikrar ettim demektir allahu teala vardır ve birdir bir sözünün lügatda iki çeşit ma’nası vardır birincisi, sayı bakımından ikinin yarısı olup sayıların evvelidir Digeri, ortagı ve benzeri olmamak bakımından birdir. işte Allahü teala sayı bakımından degil. ortagı ve benzeri olmamak bakımından birdir.Ya’ni zatında ve sıfatlarında hiçbiri şekilde ona ortak yokdur. mahlükatın zat ve sıfatlarına benzemedigini gibi yaratıcı yoktan var edicisi yalnız Alahhü tealadır.Alahü tealanın zatının hakikatını hiçbir kimse bilemez.Akla ve hayale gelenlerin hepsinden münehzzehdir, beridir.zatını akla, hayale getirmek caiz değildir. ancak kur’an-ı kerimde beyan buyurulan sıfatlarını isimlerini ezberleyip, üluhiyetini bunlarla tasdik ve ikrar etmelidir. bütün sıfatları ve isimleri ezelidir, ebedidir. zatı. hiç bir yerde durmadığı gibi, bilinen altı cihetden de münezzehdir. ya’ni önde,arkada,sağda,solda,üstde,altda değildir.onun
için ancak (Her yerde hazır ve nazırdır) söylenebilir Allahü tealanın sıfatları ondördür Altısına sıfat-zatiyye, sekizine de sıfat-sıfat-ı sübutiyye denir bunların ma’nalarını bilmek ve ezberlemek çok lüzumludür.

SIFAT-I ZATİYYE:1 Allahü tealanın vardır. varlıgının ezelidir.vacib-lü vü cüddür ,ya’nı varlıgı lazımdır
2-kıdem:Allahü tealanın varlıgının evveli yokdur
3-Beka:Allahü tealanın varlıgının sonu yokdur hiç yok ol maz.ortağı olmak muhal olduğu gibi,zat ve sıfatları için de yokluk muhalidir.
4-Vahdaniyyet:Allahü tealanın zatında,sıfatlarında ve işle rinde ortagı,benzeri yokdur.
5-Muhalefetun-lihavadis:Alahüü teala zatında ve sıfatlarında hiçbir mahlıkun zat ve sıfatlarına benzemez.
6-Kıyam bi-nefsihi:Allahü teala zatı ile kaimdir Mekana muhtaç degildir.madde ve mekan yok iken o var idi.zira her ihtiyacdan münezzehdir.Bu kainatıyoklukdan varlıga getirmeden önce,zatı nasıl idi ise,sonsuz olarak hep öyledir