EYYÛB (A.S.)
Kuranda adı geçen peygamberler
NİTELİKLERİ
Eyyûb (a.s.) Allah ın peygamberlerindeydi şunlar onun kuran da anılan nitelııklerindendi Eyyûb (a.s.) sabırlıydı doğrusu biz onu sabırlı bulduk çok güzel ve iyi bir kuldu o ne güzel kuldu Allah a dönüktü her işinde Allah emrini ve rızasını gözetirdi gerçekten Eyyûb daima Allah a yönelirdi.
PEYGAMBERLİĞİ
Eyyûb (a.s.) ilahi vahye mazhar bir peygamberdi onun aldığı vahiy ve peygamberliği konusunda kuran da şöyle dendi İbrahim e İsmail e ya’kub a ya’kub un çocuklarına İsa ya Eyyûb a yûnus a Haruna a Süleyman a da vahyettik daha önce Nuh u ve onun neslinden Dâvut u Süleyman ı Eyyûb u Yusuf u Mûsa yı ve Harun u hidayete ( peygamberliğe) kavuşturduk.eyyûb un (a.s.) tevhid mücadelesi hakkında kuran da geniş ve açık bir bilgi verilmedi o daha çok büyük sıkıntılara katlanışı ile ibadet ehline ve akıl sahiplerine ‘’örnek gösterildi.
HASTALIĞI
Eyyûb (a.s.) akla onun hastalığa ve sabrı gelmekteydi onun başına gelenler peygamberlik yıllarında geldi bu durumu kuran – ı kerîm altı ayette meâlen şöyle bildirdi: Eyyûb u da hatırla zira bana gerçekten hastalık isâbet etti sen merhametlilerin merhametlisisin diye rabbim dua etmiş bu hastalık neydi nereden gelmekteydi ne sebeptendi hastalığın mâhiyeti ve adı neydi kuran bu konuda bilgi vermedi fakat hastalığın sebebi Eyyûb (a.s.) tarafından şöyle dile getirilmekteydi gerçekten şeydan beni zorluk ve eleme uğrattı.Eyyûb un (a.s.) şeydan hastalığına sebep göstermesi manalıydı o da bilirdi ki hastalığı veren Allah tı ancak bu sözde Tevrat ın verdiği bilgiyi tasdik eder bir anlam vardı çünkü Tevrat ta şeytan ın refah ve bolluk devresinde kulluk yapması mühim değil yokluk ve belâ anında görmeli Eyyûb u ‘’ şeklinde belirttiği itimatsızlık ve imtihan isteği üzerine Eyyûb un (a.s.) mal evlat ve sağlık yönünde bu ağrı imtihana tabi tutulduğu yazılmaktaydı. Burada dikkati çeken bir başka husus da şuydu hastalığın başlangıç gelişme ve süresinden söz edilmemişti öz olarak hastalıktan ve sebebinden bahsedilmişti bu irşada meraka sevk etme ve dikkat çekme usulünü öğretmekteydi olay anlatılırken dinleyiciye en gerekli yönünü dile getirmek mücadelenin önemli bir taktiğiydi.hâdise hastalığı anlatmak için değil Eyyûb un (a.s.) sabrını ilan için anlatılmaktaydı Eyyûb un (a.s.) Tevrat ta yer aldığı çeşitli kitaplarda anlatıldığı gibi vücudu kurtlanacak derecede çirkin görünüşlü bir hastalığa uğradığı gerçek dışıydı. Hiçbir peygamber etrafının nefret edeceği şekilde çirkin ve kendisini halk hakka davetten alıkoyacak bir hastalığa yakalanmamıştı evet Eyyûb (a.s.) mal ve çocuklarını kaybetmekten öte hastalanmıştı fakat bu hastalık nefret edilecek bir biçim ve görünüşte değildi bu konuda dinleyicileri ve okuyucuları için aşırı sözler söyleyenler Eyyûb un (a.s.) sabır derecesini gösterelim derken İslâm ın peygamberler hakkındaki görüş ve inanışlarına ters düşmekteydiler.

kuran da adı geçen peygamlerler

kuran da adı geçen peygamlerler

HASTALIKTAN KURTULUŞ
Eyyûb (a.s.) tutulduğu hastalıktan kurtulmak için Allah a yöneldi zaten o Allah a dönük hareket ederdi bana gerçekten isabet etti sen merhametlilerin merhametlisisin diye dua etti Allah duasını kabul etti biz de onun duasını kabul etmiş ve başına gelenleri kaldırmıştık Eyyûb un (a.s.) hastalığa nasıl tutulduğu kuran da bildirilmemişti ama nasıl kurtulduğu bildirilmekteydi Allah şöyle buyurdu ayağını yere vur vurdu sı fışkırdı Allah yine buyurdu işte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su Eyyûb (a.s.) yıkandı ve içti şimdi artık dimdikti Eyyûb (a.s.) sağlığıyla birlikte aile ve servete de kavuştu Allah şöyle buyurdu: katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ona tekrar ve geçmiş olanlarla bir mislini daha da verdik Eyyûb (a.s.) rahmet kaybettiklerine ve onların bir misli daha servete kavuşmuştu bu sebepsiz değildi zira bunda akıl sahiplerine ve ibadet edenlere öğütler vardı temelinde de iman ve sabır yatmaktaydı Eyyûb (a.s.) hastalığa gerçekten büyük bir sabır ve metânetle Allah ın kulluk görevini halk hakka çağırması vazifesini aksatmamak için fevkalâde bir gayret ve dikkat göstermişti selâmet sabredenindi sabrın gereğini yerine getirenindi Allah sabredenlerle beraber di Eyyûb (a.s.) ise hem sabırlı hem de peygamberdi.
SABIR
Sabır günahlara karşı göğüs germek günâhı işlememek belâ anında isyan etmemek demekti sabır zillete meskenete ve haksızlığa katlanmak değildi sabır mukaddesatı savunmada düşmanları mağlup etmek için gerekli imkanları hazırlamaktı bu uğurda imkânsızlık tanımamaktı sabır hareketti bereketti sabır cehaleti yenmek için ilim yolunda ahlaksızlığı yenmek için güzel ahlâk ve edep yolunda karşılaşılacak göçlüklere yılmadan göğüs germekti sabır îmandandı yarısıydı sabır Müslüman ın potansiyel gücüydü sabır en etkili dua idi sabır sonunda rahmet ufukları bulunan selâmet kapılarının tek anahtarıydı sabır Eyyûb un (a.s.) şahsında kemâlini bulmuş insanlara güzel örnek olmuş îmanî bir sıfat insani bir yetenekli Allah ın sabrı dolayısıyla Eyyûb u (a.s.) hastalığından kurtarırken verdiği ayağını yere vur emri mûcizede bile kulun emeğinin bulunmasının ilk hareketin kuldan gelmesinin temel olduğunu göstermekteydi.rahmetin de zulmetin de bahânesi kulun davranış ve gayretiydi o halde kul sebeplere yapışmakta kusur etmemeliydi oturup dua ile yetinmemeliydi duanın gereğini de yapmalıydı yani sabır güven çalışma ve hareketi birbirine katmalıydı.
EYYÛB RUHSATI
eyyûb un (a.s.) çektiği sıkıntı ve gösterdiği sabır kurtuluşla birlikte mü ‘minlere bir de kolaylık getirmişti bu kolaylığın dile getirilişi söyledi eline bir demet sap la da (zevcene) onunla vur yemininden dönme Eyyûb (a.s.) hastalığı anında yemin etmişti iyileşince eşini dövecekti bir elle kaldırılıp vurulacak hafif bitkilerden bir demetle bir kez vurarak ilahi emri ve yeminini yerine getirdi bu kolaylık fıkıhta Eyyûb ruhsatı diye bilindi o sıkıntı böyle bir de kolaylıkla bitmişti kuran – ı kerîm Eyyûb un (a.s.) bundan sonraki hayatını bildirmedi.
SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM